Historien om  Vaxholms Fästnings museum


Bakgrund

Vaxholms Fästnings Museum grundades som KA 1 förbandsmuseum 1947 och har fram till 2010 drivits av Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att Försvarsmakten inte ska bedriva museiverksamhet utan har i stället tilldelat SMM och SFHM 30 miljoner kronor årligen till bevarande av det svenska försvarets kulturarv. Kopplat till satsningen finns ett antal museer däribland Vaxholms Fästnings Museum.


Omorganisering och samverkan

Utredning av museiverksamheten: På uppdrag av SMM genomförde Nolmark Development AB (Node) 2008 en utredning av befintlig organisation, finansiering och verksamhet vid Vaxholms Fästnings Museum, med syfte att ta fram förslag
till huvudmannaskap, samverkansformer och möjliga utvecklingsvägar. Utredningsarbetet visade på att ingen enskild aktör var villig att ta över huvudmannaskapet för museet trots att staten bidrar ekonomiskt för att  säkerställa driften. Förslaget var då att samla en grupp av intressenter villiga  att driva verksamheten vidare i bolagsform. Museets vänförening och Strömma Kanalbolag, som sedan tidigare bedriver annan verksamhet vid Kastellet,
var till en början de enda aktörerna, men efter utredningsarbetet anslöt sig även  Node till intressentgruppen.


I januari 2010 bildades bolaget Vaxholms Fästnings Museum AB (SVB), bolagsformen är aktiebolag med särskild vinstutdelnings begränsning.Andelarna i bolaget fördelade sig då enligt följande: STRÖMMA Turism & Sjöfart 70%, Vaxholms Fästnings Musei Vänner 15% och Node AB 15%. År 2014 övertog Anders Wikström, Time & Place AB, Nodes andel, vilken sedermera år 2021 övergått till Vaxholms stad. Vänföreningen håller ordförandeskapet.

 

Motiv och mål

Bolagsbildarna har alla olika motiv för sitt engagemang i museet:

• Vänföreningen: Vänföreningen har som mål att se till att museet utvecklas och bevaras. De har historisk kunskap och ett brett kontaktnät. 

• Strömma Turism & Sjöfart: Strömma ser museet som en viktig del av Kastellets attraktionskraft och kan bidra med erfarenhet av att driva liknande anläggningar.

• Anders Wikström: Anders Wikström ser museets potential och vill delta i utvecklingen av museiverksamheten med fokus på kvalitet. Han har bred kunskap och erfarenhet inom kulturarvsområdet. 

 

Gemensamt mål

 • Säkerställa museets fortlevnad: Det övergripande målet är att säkerställa museets fortlevnad och bibehålla dess museala och kulturella kvalitet. 

• Utveckla Vaxholms Fästning som besöksmål: Museet ska bidra till att utveckla Vaxholms Fästning som en attraktiv destination för både privatpersoner och grupper samt företag. 

• Behålla kompetens för museets framtid: Målet är att behålla kompetensen som krävs för den fortsatta utvecklingen av museet. 

 I juni 2010 tog Vaxholms Fästnings Museum AB formellt över driften av museet från Försvarsmakten.

Histry
Histry
Histry