Vaxholm Fortress Museum
vfm Vaxholms Fästnings Museum


Bakgrund


Vaxholms Fästnings Museum grundades som KA 1 förbandsmuseum 1947 och har fram till 2010 drivits av Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att Försvarsmakten inte ska bedriva museiverksamhet utan har i stället tilldelat SMM och SFHM 30 miljoner kronor årligen till bevarande av det svenska försvarets kulturarv. Kopplat till satsningen finns ett antal museer däribland Vaxholms Fästnings Museum.

 

På uppdrag av SMM genomförde Nolmark Development AB (Node) 2008 en utredning av befintlig organisation, finansiering och verksamhet vid Vaxholms Fästnings Museum, med syfte att ta fram förslag till huvudmannaskap, samverkansformer och möjliga utvecklingsvägar. Utredningsarbetet visade på att ingen enskild aktör var villig att ta över huvudmannaskapet för museet trots att staten bidrar ekonomiskt för att säkerställa driften. Förslaget var då att samla en grupp av intressenter villiga att driva verksamheten vidare i bolagsform. Museets vänförening och Strömma Kanalbolag, som sedan tidigare bedriver annan verksamhet vid Kastellet, var till en början de enda aktörerna, men efter utredningsarbetet anslöt även Node till intressentgruppen. I januari 2010 bildades bolaget Vaxholms Fästnings Museum AB (SVB), bolagsformen är aktiebolag med särskild vinstutdelnings begränsning. Andelarna i bolaget fördelade sig då enligt följande: STRÖMMA Turism & Sjöfart 70%, Vaxholms Fästnings Musei Vänner 15% och Node AB 15%. År 2014 övertog Anders Wikström, Time & Place AB, Nodes andel, vilken sedermera år 2021 övergått till Vaxholms stad. Vänföreningen håller ordförandeskapet. Bolagsbildarna har alla olika motiv för sitt engagemang i museet:

 

Vänföreningen har såväl i sina stadgar som i sin verksamhet att se till att museet utvecklas och kan leva. I detta fall leva vidare. Kan tillföra historiska kunskaper och ett brett kontaktnät.

Strömma genom Vaxholms Kastell: ser museet som en viktig del i Kastellets attraktionskraft, en viktigt verksamhet i ambitionen att öppna kastellet mot privatgäster samt inslag som kan förstärka konferensgruppers besök. Kan tillföra synergieffekter på platsen med bokning, dagligledning, marknadsföring och försäljnings och marknadskanaler. Har också erfarenhet av drift av liknade anläggningar på Birka och Nya Älvsborgs fästning.

Anders Wikström ser museets potential och vill gärna vara med och utveckla den. Intresse finns att delta i utvecklandet av innovativa former för att organisera och finansiera museiverksamhet, med hög museal och kulturell kvalitet. Kan bidra med bred kunskap och har mångårig erfarenhet av hur man organiserar, leder och bedriver verksamhet inom kulturarvsområdet. Har ett nationellt och internationellt kontaktnät av museer, myndigheter, universitet och ministerier/departement.

Men målet är det samma:

Att säkerställa museets fortlevnad, att bibehålla och vidareutveckla den museala/kulturella kvalitén vid VFM, att genom museet utveckla Vaxholms Fästning som besöksmål med såväl privatpersoner som grupper och företag som målgrupp och att behålla kompetens för vidare utveckling av museet.

I juni 2010 tog VFM AB formellt över driften av museet från Försvarsmakten.


Följ stafettbloggen arrangerad av Riksförbundet Sveriges Museer. Läs Rebecka Nolmarks inlägg om Vaxholms Fästnings Museum.

 

 

 

SMHA
Sveriges Militärhistoriska arv

Vaxholms Fästnings Museum är medlem i SMHA, Sveriges Militärhistoriska arv, ett nätverk bestående av 26 statliga och statligt stödda museer.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Bokning 08-1200 4870 © Vaxholms Fästnings Museum     Kastellet     185 99 Vaxholm        info@vaxholmsfastning.se